Interview with Simone Parodi

Enjoy the FIVB Hero interview with the Italian superstar Simone Parodi